Algemene Voorwaarden 
 

CheapStickers.nl  is te Schiedam. E-mail: info@cheapstickers.nl. KvK-nummer: 5766415 BTW-nummer: NL002048049B57

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. 
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u CheapStickers.nl hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 3 Prijsverhogingen 

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Artikel 4 Bezorgkosten & Verzending


4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u de tarieven als aangegeven op onze website onder het kopje: “verzenden” . Dit zijn de kosten die POSTNL hanteert met daarboven op €1,25 voor het verzendklaar maken.
4.2 CheapStickers.nl is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen bestellingen als gevolg van onjuist ingevoerde adressering door de klant.

Artikel 5 Afkoelperiode 

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.) 
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. 
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. 
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan u CheapStickers.nl  te retourneren, conform de door u CheapStickers.nl  verstrekte instructies. 
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u. 
5.6 Bij vooruitbetaling zal Cheapstickers.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen.                                                                                      5.7 Eigen ontwerp stickers, waaronder instagram, facebook, youtube, Snapchat en naam+vlag sticker komen niet in aanmerking voor herroeping en worden niet retour genomen. 

 

Artikel 6 Leveringstermijn 

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling tussen 2 en 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van 
de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Artikel 7 Prijzen en betalingen 

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. Andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn. 
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of overboeking vooraf. 
7.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft CheapStickers.nl het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

Artikel 8 Gebrekkig product 

8.1 CheapStickers.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te 
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te 
melden. 

Artikel 9 Garantie 

9. CheapStickers.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
9.2 Op alle producten van CheapStickers.nl geldt een garantietermijn van 1 maand vanaf de datum vermeld op het electronische factuur. 
9.2 Een door CheapStickers.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen CheapStickers.nl jegens CheapStickers.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
9.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van: 
a. normale slijtage
b. onoordeelkundig gebruik 
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen 
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
e. Beschadigingen aan de ondergrond bij plaatsen of verwijderen van de sticker

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan CheapStickers.nl verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 11 Overmacht 

11.1 In geval van overmacht is CheapStickers.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Klachten en Geschillen 

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst.  Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@cheapstickers.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 Merkrecht.

14.1 Deze website bevat logo's en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.

De producten aangeboden op deze website geven onze collectie weer. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
Iedere order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd.

Wij hebben deze producten nooit op voorraad.

Op het moment dat wij de productie starten van een bepaald logo of beeldmerk, gaan wij ervan uit dat de eindklant toestemming heeft ontvangen van de eigenaar / rechtenhouder van het betreffende logo.

U dient bij uw bestelling de leveringsvoorwaarden te accorderen, hierbij aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

© 2013 - 2024 CheapStickers.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel